TERAPIA METODĄ KRAKOWSKĄ

TERAPIA METODĄ KRAKOWSKĄ według prof. J. Cieszyńskiej 

 To systemowa terapia funkcji poznawczych dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznym. Metoda Krakowska zakłada uczenie się nowych umiejętności przez naśladownictwo (powtarzanie), współdziałanie ( rozumienie ) oraz instrukcję ( rozumienie instrukcji werbalnej i niewerbalnej).
Metodę Krakowską stosuję z powodzeniem w pracy z dziećmi przy rozwijaniu ich kompetencji komunikacyjnych, stymulacji funkcji poznawczych, korygowaniu wad wymowy lub nadrabianiu opóźnień w rozwoju mowy.

Metoda Krakowska polecam dla osób z:
• opóźnionym rozwojem mowy
• zaburzeniami rozwojowymi komunikacji słownej
• afazją ( przywracanie mowy w przypadku jej utraty )
• alalią ( dla osób z opóźnionym rozwojem mowy będący wynikiem uszkodzenia struktur korowych w mózgu )
• niedosłuchem
• autyzmem
• Zespołem Aspergera
• Zespołem Downa
• innymi chorobami genetycznymi.

Scroll to Top
Scroll to Top